วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

งานฮาลาล

วันที่ (8-10 กันยายน.2558) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
 
 
งานเทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้


(Southern Border Halal International Fair 2015 (SHIF 2015)

 

 

 
              องคมนตรีกล่าวเปิดงานเทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้ (Southern Border Halal International Fair 2015 (SHIF 2015) พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เดินหน้าประเทศไทยสู่สันติภาพชายแดนใต้

              พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวเปิดงานเทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้ (Southern Border Halal International Fair 2015 (SHIF 2015) และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ เดินหน้าประเทศไทยสู่สันติภาพชายแดนใต้ ซึ่งนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้กล่าว
               ดุอาร์ในครั้งนี้ โดยมี ท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้นำศาสนา อีหม่าม และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้  
               รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สำหรับงานเทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้ (Southern Border Halal International Fair 2015 (SHIF 2015)) ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วยการประชุมคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทยสัญจร การประชุมอีหม่ามจาก 3,000 มัสยิด ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสวนาศักยภาพฮาลาลไทย การเสวนาทางออกของปัญหาชายแดนภาคใต้ การเสวนาศักยภาพนักธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม และงานคุ้มครองผู้บริโภค การจัดนิทรรศการ Sultan of Science นิทรรศการ Demo Lab นิทรรศการคัมภีร์กุรอ่าน และกีตาบโบราณ อีกทั้งมีการจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย นิทรรศการหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน จำนวน 200 บู๊ท

 
 
 
ภาพบรรยากาศในหอประชุม
 
 

 
 

 
 
ภาพบรรยาการศในงานบูทต่างๆ
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 จัดงานโดยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข


สัมมนาและอบรมเรื่องการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ครูในศตวรรษที่ 21

21st Century Educational Technology Classroom

เทคนิคการสอนโดยใช้ไอซีทีเป็นฐาน
      • ไอซีทีเป็นสื่อเสริมการสอนของครู สาหรับเวลาที่ผู้เรียนทากิจกรรมนอกชั้นเรียน
      • ไอซีทีเป็นสื่อในการค้นคว้าข้อมูลในเนื้อหาเพิ่มเติม ช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ถูกต้องครบถ้วน
      • ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของครูกับผู้เรียน เมื่อไปฝึกงาน ทากิจกรรมต่าง ๆ
      • ไอซีทีเป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุคสมัยของผู้เรียนในยุคดิจิทัล
การสอนแบบ MIAP
      • Motivation ขั้นสนใจปัญหา /การจูงใจผู้เรียน
      • Information ขั้นสนใจข้อมูล
      • Application ขั้นนาข้อมูลมาทดลองใช้
      • Progress ขั้นประเมินผล
Motivation
     • ขั้นสนใจปัญหา/การจูงใจผู้เรียน     • เตรียมการอย่างดีปฏิบัติการได้ไม่ติดขัด     • นำผู้เรียนเข้าสู่หัวเรื่องและวัตถุประสงค์ได้ชัดเจน     • ใช้การรวมสื่อประกอบกับเทคนิคการถามช่วยดึงความสนใจให้มากที่สุด     • ใช้เวลากะทัดรัดอย่างเหมาะสม     • พยายามให้ผู้เรียนทั้งชั้นได้มีส่วนร่วม     • การสรุปจูงใจต้องทำให้ได้อย่างเหมาะสมตรงประเด็นที่จะนำผู้เรียนศึกษาในเนื้อหาสาระต่อไป

 Information
     • ขั้นสนใจข้อมูล
     • พร้อมที่จะรับเนื้อหาสาระ
     • ขั้นที่ให้ผู้เรียนอ่านจากตำรา เรียนรู้ด้วยตัวเอง
     • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ควรจะได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
     • ใช้อุปกรณ์ช่วยสอนและวางขั้นตอนในการให้เนื้อหา
     • จากน้อยไปมาก ง่ายไปยาก
     • ตรงตามวัตถุประสงค์ ตรงตามหลักสูตร

 Application
     • ขั้นนำข้อมูลมาทดลองใช้
     • เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสทดสอบความสามารถภายหลังจากการผ่านรับเนื้อหาสาระว่าเขามีการรับเนื้อหาได้มากน้อยเพียงใด มีความเข้าใจเนื้อหามากน้อยเพียงใด
     • ก่อให้เกิดการตรวจปรับเนื้อหา ในส่วนที่ผู้เรียนยังรับเนื้อหาไม่ได้ซ่อมเสริมให้สมบูรณ์ด้วยความถูกต้อง
     • ช่วยลดภาวการณ์อิ่มตัวในการรับเนื้อหา ทำให้รับปริมาณเนื้อหาได้มากขึ้น
     • ใช้เป็นการทบทวนความจำเพื่อป้องกันการเลือนหาย
     • ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกการใช้สติปัญญาและการแก้ปัญหา เสริมสร้างการส่งถ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้

 Progress
     • ขั้นประเมินผล
     • ขั้นตอนในการตรวจผลสำเร็จ หรือขั้นตอนในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้
     • การวัดและประเมินผล
     • พฤติกรรม ความรู้

     • ทักษะ
การเรียนรู้แบบกลับทาง
      วิธีเรียนรู้แบบกลับทาง คือ เรียนวิชาที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน หรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บ้าน แล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมา ให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิต ทำให้เกิดการเรียนรู้ ที่มีพลัง เกิดทักษะ ที่เรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่นักเรียนเท่านั้นที่เรียนรู้กลับทาง ครูก็สอนกลับทางด้วย (วิจารณ์ พานิช, 2555)
การเรียนแบบผสมผสาน

การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering)
      • การจินตนาการ (Imagine)
      • การออกแบบ (Design)
      • การพัฒนา (Develop)
      • การนาเสนอ (Present)
      • การปรับปรุง (Improvement)
      • การประเมินผล (Evaluate)

บทสรุป
      • การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพ โดยการนาไอซีทีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนควรเลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาและผู้เรียนในยุคดิจิทัล
      • แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีเป็นฐานจะเป็นแนวทางในการกำหนดขั้นตอนการสอนด้วยสื่อที่ครูเลือกใช้ในรายวิชา

ภาพบรรยากาศในการอบรม


Download เอกสารประกอบการบรรยาย


วันที่ 18 สิงหาคม 2558 จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ดร.ศิริชัย นามบุรี และนายธน ภัทร นาคิน (วิทยากร)

Multimedia คืออะไร


  มัลติมีเดีย คือ  การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation)เสียง (Sound)  และวีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น และถ้าผู้ใช้สามารถที่จะควบคุมสื่อให้นำเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่า สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์  (Interactive Multimedia)  การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้สามารถจะกระทำได้โดยผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard) เมาส์ (Mouse)หรือตัวชี้ (Pointer) เป็นต้น การใช้สื่อมัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธ์ก็เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้หรือทำกิจกรรม รวมถึงดูสื่อต่างๆ ด้วยตนเองได้ สื่อต่างๆ ที่นำมารวมไว้ในสื่อมัลติมีเดีย เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์ จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์อันเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในแนวทางใหม่ที่ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจ และเร้าความสนใจ เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

ทักษะการคิด


      ทักษะการคิด  หมายถึง  ความสามารถในการคิดในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการคิดที่สลับซับซ้อน  ทักษะการคิดอาจจัดเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภทคือ
           1.ทักษะพื้นฐาน (basic skills)  ได้แก่  ทักษะการสื่อความหมาย (communication skills)
ทักษะการคิดที่เป็นแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป (core or general thinking skills)
      2.ทักษะการคิดขั้นสูง  หรือทักษะการคิดที่ซับซ้อน (higher order or more complexed   thinking skills)
ทักษะพื้นฐาน (basic skills)  หมายถึง  ทักษะการคิดที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นต่อการคิดในระดับที่สูงขึ้นหรือซับซ้อน  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทักษะการสื่อความหมายที่บุคคลทุกคนจำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารความคิดของตน

ทักษะการพูด
          การพูดถือเป็นศาสตร์ เนื่องจากมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ถ่ายทอด มีแนวทางการเรียนรูพิสูจน์ ทดลองได ตองอาศัยทฤษฎีทางภาษา ตองฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ การพูดเป็นศิลปะที่จะต้องใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง การใช้ท่าทาง สายตา จังหวะในการพูด ความสามารถในการสื่อความหมาย
          การพูดเป็นทักษะการเรียนอย่างหนึ่ง ตองอาศัยการฝึกฝนเสมอจนเกิดความชำนาญผู้พูดต้องยอมรับและสังเกตข้อบกพรองของตนเองในการพูดแต่ละครั้ง เพื่อแกไขปรับปรุงในการพูดครั้งต่อไป

ทักษะการอ่าน

            การอ่าน คือ การรับรู้ข้อความในการเขียนของตนเองหรือของผู้อื่น รวมถึงการการรับรู้ความหมายจากเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายที่แสดงบนแผนที่ เป็นต้น การรับรู้ข้อความ เข้าใจเรื่องราว หรือได้รับรสความบันเทิงใจตรงตามจุดประสงค์ของผู้เขียนเป็นการอ่านที่ดีและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ภาพบรรยากาศในการอบรม
Download เอกสารประกอบการบรรยาย